Tag: Kishkindha Kand Chaupai

Kishkindha Kand : रामचरितमानस किष्किन्धा काण्ड, चौपाई, विडियो, पीडीऍफ़

Kishkindha Kand : Ramcharitmanas Kishkindha Kand

Kishkindha Kand : Ramcharitmanas Kishkindha Kand, रामचरितमानस किष्किन्धा काण्ड. Read Ramayan Kishkindha Kand : Ramcharitmanas Kishkindha Kand रामचरितमानस किष्किन्धा काण्ड किष्किन्धाकाण्ड ।।श्री राम।।श्रीगणेशाय नमःश्रीजानकीवल्लभो विजयतेश्रीरामचरितमानसचतुर्थ सोपान( किष्किन्धाकाण्ड) श्लोक कुन्देन्दीवरसुन्दरावतिबलौ विज्ञानधामावुभौशोभाढ्यौ वरधन्विनौ श्रुतिनुतौ गोविप्रवृन्दप्रियौ।मायामानुषरूपिणौ रघुवरौ सद्धर्मवर्मौं हितौसीतान्वेषणतत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौ हि नः।।1।। ब्रह्माम्भोधिसमुद्भवं कलिमलप्रध्वंसनं चाव्ययंश्रीमच्छम्भुमुखेन्दुसुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा।संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानकीजीवनंधन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामामृतम्।।2।। सो0-मुक्ति जन्म महि जानि ग्यान खानि अघ हानि करजहँ बस संभु भवानि सो कासी सेइअ कस न।।जरत सकल सुर बृंद बिषम गरल जेहिं […]