Hanuman Chalisa in Kannada – ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ

Hanuman Chalisa in Kannadaಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ – Hanuman Chalisa in Kannada with Lyrics, Mp3, Video and PDF Download.

ಇಂದು ನಾವು ಹನುಮಾನ್ ಜಿ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ ಅವರನ್ನು ಕರೆತಂದಿದ್ದೇವೆ.

ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ ಅವರನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಓದಿ.

ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ.

ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದರೆ ಪವನ್‌ಸೂತ್ ಮಹಾವೀರ್ ಭಜರಂಗ್‌ಬಲಿ ಅವರು ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.

Hanuman Chalisa in Kannada

Hanuman Chalisa in Kannada
Hanuman Chalisa in Kannada

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ

ದೋಹಾ

ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೋಜ ರಜ ನಿಜಮನ ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ |
ವರಣೌ ರಘುವರ ವಿಮಲಯಶ ಜೋ ದಾಯಕ ಫಲಚಾರಿ ||

ಬುದ್ಧಿಹೀನ ತನುಜಾನಿಕೈ ಸುಮಿರೌ ಪವನ ಕುಮಾರ |
ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹು ಮೋಹಿ ಹರಹು ಕಲೇಶ ವಿಕಾರ್ ||

ಧ್ಯಾನಮ್

ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತ ವಾರಾಶಿಂ ಮಶಕೀಕೃತ ರಾಕ್ಷಸಮ್ |
ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಮಾಲಾ ರತ್ನಂ ವಂದೇ ಅನಿಲಾತ್ಮಜಮ್ ||

ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿಮ್ |
ಭಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಲೋಚನಂ ಮಾರುತಿಂ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಮ್ ||

ಚೌಪಾಈ

ಜಯ ಹನುಮಾನ ಙ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ |
ಜಯ ಕಪೀಶ ತಿಹು ಲೋಕ ಉಜಾಗರ || 1 ||

ರಾಮದೂತ ಅತುಲಿತ ಬಲಧಾಮಾ |
ಅಂಜನಿ ಪುತ್ರ ಪವನಸುತ ನಾಮಾ || 2 ||

ಮಹಾವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಬಜರಂಗೀ |
ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೇ ಸಂಗೀ ||3 ||

ChemiCloud - Excellent Web Hosting Services

ಕಂಚನ ವರಣ ವಿರಾಜ ಸುವೇಶಾ |
ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಶಾ || 4 ||

ಹಾಥವಜ್ರ ಔ ಧ್ವಜಾ ವಿರಾಜೈ |
ಕಾಂಥೇ ಮೂಂಜ ಜನೇವೂ ಸಾಜೈ || 5||

ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರೀ ನಂದನ |
ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾಜಗ ವಂದನ || 6 ||

ವಿದ್ಯಾವಾನ ಗುಣೀ ಅತಿ ಚಾತುರ |
ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿವೇ ಕೋ ಆತುರ || 7 ||

ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರ ಸುನಿವೇ ಕೋ ರಸಿಯಾ |
ರಾಮಲಖನ ಸೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯಾ || 8||

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಧರಿ ಸಿಯಹಿ ದಿಖಾವಾ |
ವಿಕಟ ರೂಪಧರಿ ಲಂಕ ಜರಾವಾ || 9 ||

ಭೀಮ ರೂಪಧರಿ ಅಸುರ ಸಂಹಾರೇ |
ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೇ ಕಾಜ ಸಂವಾರೇ || 10 ||

ಲಾಯ ಸಂಜೀವನ ಲಖನ ಜಿಯಾಯೇ |
ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ ಹರಷಿ ಉರಲಾಯೇ || 11 ||

ರಘುಪತಿ ಕೀನ್ಹೀ ಬಹುತ ಬಡಾಯೀ |
ತುಮ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಭರತಹಿ ಸಮ ಭಾಯೀ || 12 ||

ಸಹಸ ವದನ ತುಮ್ಹರೋ ಯಶಗಾವೈ |
ಅಸ ಕಹಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಂಠ ಲಗಾವೈ || 13 ||

ಸನಕಾದಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮುನೀಶಾ |
ನಾರದ ಶಾರದ ಸಹಿತ ಅಹೀಶಾ || 14 ||

ಯಮ ಕುಬೇರ ದಿಗಪಾಲ ಜಹಾಂ ತೇ |
ಕವಿ ಕೋವಿದ ಕಹಿ ಸಕೇ ಕಹಾಂ ತೇ || 15 ||

ತುಮ ಉಪಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಹಿ ಕೀನ್ಹಾ |
ರಾಮ ಮಿಲಾಯ ರಾಜಪದ ದೀನ್ಹಾ || 16 ||

ತುಮ್ಹರೋ ಮಂತ್ರ ವಿಭೀಷಣ ಮಾನಾ |
ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಯೇ ಸಬ ಜಗ ಜಾನಾ || 17 ||

ಯುಗ ಸಹಸ್ರ ಯೋಜನ ಪರ ಭಾನೂ |
ಲೀಲ್ಯೋ ತಾಹಿ ಮಧುರ ಫಲ ಜಾನೂ || 18 ||

ಪ್ರಭು ಮುದ್ರಿಕಾ ಮೇಲಿ ಮುಖ ಮಾಹೀ |
ಜಲಧಿ ಲಾಂಘಿ ಗಯೇ ಅಚರಜ ನಾಹೀ || 19 ||

ದುರ್ಗಮ ಕಾಜ ಜಗತ ಕೇ ಜೇತೇ |
ಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹ ತುಮ್ಹರೇ ತೇತೇ || 20 ||

ರಾಮ ದುಆರೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ |
ಹೋತ ನ ಆಙ್ಞಾ ಬಿನು ಪೈಸಾರೇ || 21 ||

ಸಬ ಸುಖ ಲಹೈ ತುಮ್ಹಾರೀ ಶರಣಾ |
ತುಮ ರಕ್ಷಕ ಕಾಹೂ ಕೋ ಡರ ನಾ || 22 ||

ಆಪನ ತೇಜ ತುಮ್ಹಾರೋ ಆಪೈ |
ತೀನೋಂ ಲೋಕ ಹಾಂಕ ತೇ ಕಾಂಪೈ || 23 ||

ಭೂತ ಪಿಶಾಚ ನಿಕಟ ನಹಿ ಆವೈ |
ಮಹವೀರ ಜಬ ನಾಮ ಸುನಾವೈ || 24 ||

ನಾಸೈ ರೋಗ ಹರೈ ಸಬ ಪೀರಾ |
ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ ವೀರಾ || 25 ||

ಸಂಕಟ ಸೇಂ ಹನುಮಾನ ಛುಡಾವೈ |
ಮನ ಕ್ರಮ ವಚನ ಧ್ಯಾನ ಜೋ ಲಾವೈ || 26 ||

ಸಬ ಪರ ರಾಮ ತಪಸ್ವೀ ರಾಜಾ |
ತಿನಕೇ ಕಾಜ ಸಕಲ ತುಮ ಸಾಜಾ || 27 ||

ಔರ ಮನೋರಧ ಜೋ ಕೋಯಿ ಲಾವೈ |
ತಾಸು ಅಮಿತ ಜೀವನ ಫಲ ಪಾವೈ || 28 ||

ಚಾರೋ ಯುಗ ಪರಿತಾಪ ತುಮ್ಹಾರಾ |
ಹೈ ಪರಸಿದ್ಧ ಜಗತ ಉಜಿಯಾರಾ || 29 ||

ಸಾಧು ಸಂತ ಕೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ |
ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮ ದುಲಾರೇ || 30 ||

ಅಷ್ಠಸಿದ್ಧಿ ನವ ನಿಧಿ ಕೇ ದಾತಾ |
ಅಸ ವರ ದೀನ್ಹ ಜಾನಕೀ ಮಾತಾ || 31 ||

ರಾಮ ರಸಾಯನ ತುಮ್ಹಾರೇ ಪಾಸಾ |
ಸಾದ ರಹೋ ರಘುಪತಿ ಕೇ ದಾಸಾ || 32 ||

ತುಮ್ಹರೇ ಭಜನ ರಾಮಕೋ ಪಾವೈ |
ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಕೇ ದುಖ ಬಿಸರಾವೈ || 33 ||

ಅಂತ ಕಾಲ ರಘುವರ ಪುರಜಾಯೀ |
ಜಹಾಂ ಜನ್ಮ ಹರಿಭಕ್ತ ಕಹಾಯೀ || 34 ||

ಔರ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ನ ಧರಯೀ |
ಹನುಮತ ಸೇಯಿ ಸರ್ವ ಸುಖ ಕರಯೀ || 35 ||

ಸಂಕಟ ಕಟೈ ಮಿಟೈ ಸಬ ಪೀರಾ |
ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ ಬಲ ವೀರಾ || 36 ||

ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ ಗೋಸಾಯೀ |
ಕೃಪಾ ಕರೋ ಗುರುದೇವ ಕೀ ನಾಯೀ || 37 ||

ಜೋ ಶತ ವಾರ ಪಾಠ ಕರ ಕೋಯೀ |
ಛೂಟಹಿ ಬಂದಿ ಮಹಾ ಸುಖ ಹೋಯೀ || 38 ||

ಜೋ ಯಹ ಪಡೈ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ |
ಹೋಯ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಖೀ ಗೌರೀಶಾ || 39 ||

ತುಲಸೀದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರಾ |
ಕೀಜೈ ನಾಥ ಹೃದಯ ಮಹ ಡೇರಾ || 40 ||

ದೋಹಾ

ಪವನ ತನಯ ಸಂಕಟ ಹರಣ – ಮಂಗಳ ಮೂರತಿ ರೂಪ್ |
ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಸಹಿತ – ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರಭೂಪ್ ||

Hanuaman Chalisa in Kannada Mp3 Audio

Hanuman Chalisa Audio Mp3

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ ಆಡಿಯೊಗಾಗಿ ನೀವು ಕೆಳಗಿನ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ ಅವರ ಆಡಿಯೋ ಹೊಂದಿರುವ ಸೈಟ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ.

Video

ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ ಅವರ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಜಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೈ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್.

Hanuman Chalisa in Kannada

ನಮ್ಮ ಇತರ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

Hanuman Chalisa in Tamil – ஸ்ரீ ஹனுமான் சாலிசா


Hanuman Chalisa in Gujarati – હનુમાન ચાલીસા

ഹനുമാൻ ചാലിസ : Hanuman Chalisa in Malayalam

Shri Hanuman Ji Ki Aarti – श्री हनुमान जी की आरती

Hanuman Gayatri Mantra श्री हनुमान गायत्री मंत्र

Hanuman Chalisa in Marathi Lyrics

హనుమాన్ చాలిసా డౌన్లోడ్సా Hanuman Chalisa Telugu PDF Download

సాహిత్యంతో హనుమాన్ చలిసా తెలుగు – Hanuman Chalisa in Telugu with Lyrics

Hanuman Chalisa Meaning in Hindi – हनुमान चालीसा हिंदी अर्थ के साथ

Hanuman Chalisa Meaning in English ( Translation )

Sankat Mochan Hanuman Ashtak

Hanuman Chalisa : हनुमान चालीसा

Hanuman Shabar Mantra : हनुमान जी को बुलाने का शक्तिशाली मंत्र

Sai Chalisa |Shirdi Sai Baba Chalisa |

Shani Chalisa

Balaji Chalisa

Kali Chalisa

Surya Chalisa

Krishna Chalisa

Shri Ram Chalisa

Shri Vishnu Chalisa

Lakshmi Chalisa

Ganesh Chalisa

Durga Chalisa

Shiv Chalisa

Kuber Chalisa

Hanuman Chalisa in Kannada PDF Download

Hanuman Chalisa in Kannada PDF
Hanuman Chalisa in Kannada PDF

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್ಗಾಗಿ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಪಿಡಿಎಫ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ.

ಗೂಗಲ್ ಅನುವಾದದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ನಾವು Google ಅನುವಾದದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೋಷವಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸುಧಾರಣೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕೆಳಗಿನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರೆಯಬೇಕು. ಆ ದೋಷವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡೋಣ ಜೈ ಪವನ್ಸುತ್ ಭಜರಂಗ್ಬಲಿ ಹನುಮಾನ್, ಜೈ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್, ಜೈ ಶ್ರೀ ರಾಮ್.

ChemiCloud - Excellent Web Hosting Services